PISMO ŚWIĘTE

STARY TESTAMENT

NOWY TESTAMENT

Ew. św. Mateusza (Mt)
Ew. św. Marka (Mk)
Ew. św. Łukasza (Łk)
Ew. św. Jana (J)

Dzieje Apostolskie (Dz)

PROLOG

1.1 Dzień Wniebowstąpienia

DZIEJE KOŚCIOŁA W JEROZOLIMIE
1.12 Pierwotny jego stan

1.15 Uzupełnienie grona Dwunastu
2.1 Zesłanie Ducha Świętego
2.14 Pierwsze wystąpienie Głowy Kościoła
2.37 Pierwsze nawrócenie Żydów
2.42 Życie pierwotnego Kościoła
3.1 Uzdrowienie chromego
3.12 Druga mowa św. Piotra
4.1 Apostołowie Piotr i Jan przed Sanhedrynem
4.23 Modlitwa Kościoła wśród prześladowań
4.32 Miłość zespala Kościół pierwotny
5.1 Ananiasz i Safira
5.12 Cuda działane przez Apostołów
5.17 Sanhedryn przeciw Apostołom
5.33 Wystąpienie Gamaliela

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
6.1 Ustanowienie Siedmiu

6.8 Wystąpienie św. Szczepana
7.1 Mowa przed Sanhedrynem: od Abrahama do Mojżesza
7.17 Dzieje Mojżesza
7.30 Krzak gorejący
7.35 Mojżesz - prorokiem i wodzem
7.44 Znak przybytku
7.51 Zakończenie mowy
7.54 Męczeństwo św. Szczepana
8.01 Prześladowanie Kościoła jerozolimskiego
8.04 Działalność Filipa w Samarii
8.14 Apostołowie Piotr i Jan w Samarii
8.25 Filip nawraca dworzanina etiopskiego
9.1 Nawrócenie Szawła
9.20 Pierwsze kroki nawróconego Szawła
9.32 Cuda św. Piotra
10.1 Powołanie setnika Korneliusza
11.1 Św. Piotr wyjaśnia sprawę Korneliusza
11.19 Początki chrześcijaństwa w Antiochii Syryjskiej
12.1 Pojmanie św. Piotra
12.5 Cudowne uwolnienie z więzienia
12.18 Koniec Heroda Agryppy I

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. BARNABY I ŚW. PAWŁA
13.1 Apostołowie ruszają w pierwszą podróż misyjną. Cypr
13.13 Działalność w Antiochii Pizydyjskiej wśród Żydów i pogan
14.1 Działalność w Ikonium
14.8 Uzdrowienie kaleki w Listrze. Derbe. Droga powrotna
15.1 Spory o zachowanie Prawa
15.7 Mowa św. Piotra
15.13 Mowa św. Jakuba
15.22 Dekret Apostołów

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. PAWŁA

DRUGA WYPRAWA MISYJNA
15.36 Spór o Marka

16.1 Przyłączenie się Tymoteusza
16.6 Poprzez Azję Mniejszą
16.11 Przeprawa do Macedonii. Filippi
16.16 Uwolnienie opętanej i uwięzienie Pawła
16.25 Cudowne uwolnienie z więzienia
17.1 W Tesalonice
17.10 W Berei
17.16 W Atenach. Mowa na Areopagu
18.1 Początki Kościoła w Koryncie
18.12 Przed sądem Galliona
18.18 Przez Efez, Jerozolimę do Antiochii

TRZECIA WYPRAWA MISYJNA
18.24 Działalność Apollosa
19.1 Działalność św. Pawła w Efezie
19.21 Plany Apostoła pokrzyżowane rozruchem Demetriusza
20.1 Wyprawa do Macedonii, Grecji i powrót do Azji Mniejszej
20.7 Cud w Troadzie
20.14 Do Miletu. Pożegnanie z Efezjanami
21.1 Ku Jerozolimie
21.17 Przyjęcie przez Kościół jerozolimski
21.27 Pojmanie św. Pawła w świątyni
22.1 Przemówienie do Żydów
22.22 Paweł korzysta z praw obywatela rzymskiego
22.30 Przed Sanhedrynem
23.1 Przed Sanhedrynem
23.12 Sprzysiężenie Żydów powodem odesłania do Cezarei
24.1 Przed sądem prokuratora Feliksa
24.24 Uwięzienie cezarejskie
25.1 Przed trybunałem Festusa Paweł odwołuje się do Cezara
25.13 Przed Herodem Agryppą II
26.1 Mowa Apostoła przed królem
27.1 Więzień wyrusza ku Rzymowi
27.9 Burza rozbija okręt
27.39 Wylądowanie rozbitków na Malcie
28.1 Pobyt Apostoła na Malcie
28.11 Ku Rzymowi
28.17 Spotkanie z Żydami w Rzymie

EPILOG

Listy Apostolskie
Apokalipsa św. Jana (Ap)