Ewangelia według św. Mateusza, Księga 19

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA
W JUDEI I W JEROZOLIMIE

OSTATNIA PODRÓŻ DO JEROZOLIMY

.

Nierozerwalność małżeństwa*

1 Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan. 2 Poszły za Nim wielkie tłumy, i tam ich uzdrowił.

3 Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: <<Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?>> 4 * On odpowiedział: <<Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? 5 I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. 6 A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela>>*. 7 Odparli Mu: <<Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?>>* 8 Odpowiedział im: <<Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak nie było. 9 A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę - chyba w wypadku nierządu* - a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo>>.

.

Dobrowolna bezżenność

10 Rzekli Mu uczniowie: <<Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić>>. 11 Lecz On im odpowiedział: <<Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. 12 Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!>>

.

Jezus błogosławi dzieci*

13 Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego. 14 Lecz Jezus rzekł: <<Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie>>. 15 Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd.

.

Bogaty młodzieniec*

16 A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: <<Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?>> 17 Odpowiedział mu: <<Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry*. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania>>. 18 Zapytał Go: <<Które?>> Jezus odpowiedział: <<Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, 19 czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!>>* 20 Odrzekł Mu młodzieniec: <<Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?>> 21 Jezus mu odpowiedział: <<Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!>> 22 Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

.

Niebezpieczeństwo bogactw*

23 Jezus zaś powiedział do swoich uczniów: <<Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego, 24 Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego>>. 25 Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: <<Któż więc może się zbawić?>> 26 Jezus spojrzał na nich i rzekł: <<U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe>>.

.

Nagroda za dobrowolne ubóstwo*

27 Wtedy Piotr rzekł do Niego: <<Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?>> 28 Jezus zaś rzekł do nich: <<Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu*, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc* dwanaście pokoleń Izraela. 29 I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. 30 Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

Następna Księga