Ewangelia według św. Mateusza, Księga 26

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE
JEZUSA CHRYSTUSA

.

Ostatnia zapowiedź męki*

1 Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do swoich uczniów: 2 <<Wiecie, że po dwóch dniach jest Pascha, i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie>>.

.

Postanowienie Wysokiej Rady

3 Wówczas to zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu najwyższego kapłana, imieniem Kajfasz, 4 i odbyli naradę, żeby Jezusa podstępnie pochwycić i zabić. 5 Lecz mówili: <<Tylko nie w czasie święta, żeby wzburzenie nie powstało wśród ludu>>.

.

Namaszczenie w Betanii*

6 Gdy Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, 7 podeszła do Niego kobieta* z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała Mu olejek na głowę, gdy spoczywał przy stole. 8 Widząc to, uczniowie oburzali się, mówiąc: <<Na co takie marnotrawstwo? 9 Przecież można było drogo to sprzedać i rozdać ubogim>>. 10 Lecz Jezus zauważył to i rzekł do nich: <<Czemu sprawiacie przykrość tej kobiecie? Dobry uczynek spełniła względem Mnie. 11 Albowiem zawsze ubogich macie u siebie, lecz Mnie nie zawsze macie. 12 Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła*. 13 Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła>>.

.

Zdrada Judasza*

14 Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów 15 i rzekł: <<Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam>>. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników*. 16 Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.

.

OSTATNIA WIECZERZA

Przygotowanie Paschy*

17 W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: <<Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?>> 18 On odrzekł: <<Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: "Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami">>. 19 Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.

.

Wyjawienie zdrajcy*

20 Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu <uczniami>. 21 A gdy jedli, rzekł: <<Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi>>. 22 Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: <<Chyba nie ja, Panie?>> 23 On zaś odpowiedział: <<Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. 24 Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził>>. 25 Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: <<Czy nie ja, Rabbi?>> Odpowiedział mu: <<Tak jest, ty>>.

.

Ustanowienie Eucharystii*

26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: <<Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje>>. 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: <<Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja Krew Przymierza*, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. 29 Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego>>*. 30 Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej.

.

Przepowiednia zaparcia się Piotra*

31 Wówczas Jezus rzekł do nich: <<Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada*. 32 Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei>>. 33 Odpowiedział Mu Piotr: <<Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię>>. 34 Jezus mu rzekł: <<Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz>>. 35 Na to Piotr: <<Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie>>. Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie.

.

JEZUS W OGRÓJCU

Modlitwa i trwoga konania*

36 Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani*, i rzekł do uczniów: <<Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił>>. 37 Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. 38 Wtedy rzekł do nich: <<Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!>> 39 I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: <<Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty>>. 40 Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: <<Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? 41 Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe>>. 42 Powtórnie odszedł i tak się modlił: <<Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!>> 43 Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. 44 Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. 45 Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: <<Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. 46 Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca>>.

.

Pojmanie Jezusa*

47 Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. 48 Zdrajca zaś dał im taki znak: <<Ten, którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie!>>. 49 Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: <<Witaj Rabbi!>>, i pocałował Go. 50 A Jezus rzekł do niego: <<Przyjacielu, po coś przyszedł?>> Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go. 51 A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana odciął mu ucho. 52 Wtedy Jezus rzekł do niego: <<Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. 53 Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów? 54 Jakże więc spełnią się Pisma, że tak się stać musi?>>

55 W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: <<Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby Mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście Mnie. 56 Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły Pisma proroków>>. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli.

.

JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI

Wobec Wysokiej Rady*

57 Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana, Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w Piśmie i starsi*. 58 A Piotr szedł za Nim z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik.

59 Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić. 60 Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęli dwaj 61 i zeznali: <<On powiedział: "Mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować">>. 62 Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do Niego: <<Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko Tobie?>> 63 Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: <<Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?>> 64 Jezus mu odpowiedział: <<Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego*, i nadchodzącego na obłokach niebieskich>>. 65 Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: <<Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. 66 Co wam się zdaje?>> Oni odpowiedzieli: <<Winien jest śmierci>>. 67 Wówczas zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go 68 i szydzili: <<Prorokuj nam, Mesjaszu, kto Cię uderzył?>>

.

Zaparcie się Piotra*

69 Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: <<I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem>>. 70 Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: <<Nie wiem, co mówisz>>. 71 A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: <<Ten był z Jezusem Nazarejczykiem>>. 72 I znowu zaprzeczył pod przysięgą: <<Nie znam tego Człowieka>>. 73 Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra: <<Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza>>. 74 Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: <<Nie znam tego Człowieka>>. I w tej chwili kogut zapiał. 75 Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: <<Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz>>. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.

Następna Księga