PISMO ŚWIĘTE

STARY TESTAMENT

NOWY TESTAMENT

Ew. św. Mateusza (Mt)

DZIECIĘCTWO JEZUSA
1.1 Rodowód Jezusa
1.18 Narodzenie Jezusa
2.1 Mędrcy ze Wschodu
2.13 Ucieczka do Egiptu
2.16 Rzeź niemowląt
2.19 Powrót do Nazaretu

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA
3.1 Jan Chrzciciel
3.13 Chrzest Jezusa
4.1 Kuszenie Jezusa

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI
4.12 Pole działalności

4.18 Powołanie pierwszych uczniów
4.23 Dalsza działalność Jezusa

KAZANIE NA GÓRZE
5.1 Osiem błogosławieństw
5.13 Zadanie uczniów
5.17 Jezus a Proawo
5.21 Piąte przykazanie
5.27 Szóste przykazanie
5.33 Ósme przykazanie
5.38 Prawo odwetu
5.43 Miłość nieprzyjaciół
6.01 Czystość zamiarów
6.02 Jałmużna
6.05 Modlitwa
6.16 Post
6.19 Dobra trwałe
6.25 Zbytnie troski
7.01 Powściągliwość w sądzeniu. Obłuda
7.07 Wytrwałość w modlitwie
7.12 Złota zasada postępowania
7.13 Ciasna brama
7.15 Ostrzeżenie przed fałszywymi apostołami
7.21 Łudzenie samego siebie
7.24 Dobra lub zła budowa

JEZUS CUDOTWÓRCA
8.01 Uzdrowienie trędowatego
8.05 Setnik z Kafarnaum
8.14 W domu Piotra. Liczne uzdrowienia
8.18 Potrzeba wyrzeczenia
8.23 Uciszenie burzy
8.28 Dwaj opętani
9.01 Uzdrowienie paralityka
9.09 Powołanie Mateusza
9.14 Sprawa postów
9.18 Córka Jaira i kobieta cierpiąca na krwotok
9.27 Uzdrowienie dwóch niewidomych
9.32 Uzdrowienie opętanego i chorych

WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW
10.01 Wybór Dwunastu
10.05 Mowa misyjna
10.17 Zapowiedź prześladowań
10.24 Męstwo w ucisku
10.34 Za Jezusem lub przeciw Niemu. Wyrzeczenie
10.40 Nagroda za oddanie się Jezusowi
11.02 Poselstwo Jana Chrzciciela
11.07 Świadectwo Jezusa
o Janie

11.16 Sąd Jezusa o współczesnych
11.20 Biada nie pokutującym miastom
11.25 Objawienie Ojca i Syna
11.28 Wezwanie do utrudzonych
12.01 Łuskanie kłosów w szabat
12.09 Uzdrowienie w szabat
12.15 Jezus "Sługa Pański"
12.22 Zarzut faryzeuszów i obrona Jezusa
12.31 Grzech przeciwko Duchowi Świętemu
12.38 Znak Jonasza
12.43 Nawrót do grzechu
12.46 Prawdziwi krewni Jezusa

NAUCZANIE W PRZYPOWIEŚCIACH
13.01 Przypowieść o siewcy
13.10 Cel przypowieści
13.18 Wyjaśnienie przypowieści o siewcy
13.24 Przypowieść o chwaście
13.31 Przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie
13.36 Wyjaśnienie przypowieści o chwaście
13.44 Przypowieść o skarbie i perle
13.47 Przypowieść o sieci
13.53 Jezus w Nazarecie

KSZTAŁTOWANIE APOSTOŁÓW W GALILEI I NA POGRANICZU
14.01 Ścięcie Jana Chrzciciela
14.13 Cel Pierwsze rozmnożenie chleba
14.22 Jezus chodzi po jeziorze
14.34 Uzdrowienia w Genezaret
15.01 Spór o tradycję
15.10 Prawdziwa nieczystość
15.21 Wiara kobiety
kananejskiej

15.29 Uzdrowienia nad jeziorem
15.32 Drugie rozmnożenie
chleba

16.01 Nowe żądanie znaku
16.05 Kwas faryzeuszów i saduceuszów
16.13 Wyznanie Piotra
16.21 Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania
16.24 Warunki naśladowania Jezusa
17.01 Przemienienie Jezusa
17.09 Przyjście Eliasza
17.14 Uzdrowienie epileptyka
17.22 Druga zapowiedź męki i zmartwychwstania
17.24 Podatek na świątynię
18.01 Spór o pierwszeństwo
18.06 Zgorszenie
18.12 Owca zabłąkana
18.15 Upomnienie braterskie
18.21 Obowiązek przebaczenia
18.23 Nielitościwy dłużnik

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE OSTATNIA PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
19.01 Nierozerwalność małżeństwa
19.10 Dobrowolna bezżenność
19.13 Jezus błogosławi dzieci
19.16 Bogaty młodzieniec
19.23 Niebezpieczeństwo bogactw
19.27 Nagroda za dobrowolne ubóstwo
20.01 Przypowieść o robotnikach w winnicy
20.17 Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania
20.20 Synowie Zebedeusza
20.24 Przełożeństwo jest służbą
20.29 Niewidomi pod Jerychem

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
21.01 Uroczysty wjazd do Jerozolimy
21.12 Jezus w świątyni
21.18 Nieurodzajne drzewo figowe

SPORY Z PRZECIWNIKAMI
W ŚWIĄTYNI
21.23 Pytanie o władzę

21.28 Przypowieść o dwóch synach
21.33 Przypowieść o przewrotnych rolnikach
22.01 Przypowieść o uczcie królewskiej
22.15 Sprawa podatku
22.23 Sprawa zmartwychwstania
22.34 Największe przykazanie
22.41 Mesjasz Synem Bożym

MOWA JEZUSA PRZECIW UCZONYM W PIŚMIE I FARYZEUSZOM
23.01 Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie
23.13 Biada obłudnikom
23.37 Jezus odwraca się od Miasta

MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA
24.01 Zniszczenie świątyni
24.04 Początek boleści
24.09 Prześladowanie uczniów
24.15 Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy
24.23 Przyjście Chrystusa
24.32 Przykład z drzewa figowego
24.36 Nieznany czas przyjścia
24.42 Potrzeba czujności
24.45 Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym
25.01 Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych
25.14 Przypowieść o talentach
25.31 Sąd Ostateczny

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
26.01 Ostatnia zapowiedź męki
26.03 Postanowienie Wysokiej Rady
26.06 Namaszczenie w Betanii
26.14 Zdrada Judasza

OSTATNIA WIECZERZA
26.17 Przygotowanie Paschy

26.20 Wyjawienie zdrajcy
26.26 Ustanowienie Eucharystii
26.31 Przepowiednia zaparcia się Piotra

JEZUS W OGRÓJCU
26.36 Modlitwa i trwoga konania

26.47 Pojmanie Jezusa

JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
26.57 Wobec Wysokiej Rady

26.69 Zaparcie się Piotra
27.01 Wydanie Jezusa Piłatowi
27.03 Koniec zdrajcy
27.11 Jezus przed Piłatem
27.15 Jezus odrzucony przez swój naród
27.27 Król wyśmiany

JEZUS NA GOLGOCIE
27.32 Droga krzyżowa

27.35 Ukrzyżowanie
27.39 Wyszydzenie na krzyżu
27.45 Śmierć Jezusa
27.51 Po śmierci Jezusa
27.57 Pogrzeb Jezusa
27.62 Straż przy grobie

ZMARTWYCHWSTANIE
JEZUSA CHRYSTUSA
28.01 Pusty grób
28.09 Jezus ukazuje się niewiastom
28.11 Przekupiona straż

JEZUS UKAZUJE SIĘ UCZNIOM
28.16 Ostatni rozkaz

Ew. św. Marka (Mk)
Ew. św. Łukasza (Łk)
Ew. św. Jana (J)
Dzieje Apostolskie (Dz)
Listy Apostolskie
Apokalipsa św. Jana (Ap)