.

ROZDZIAŁ DRUGI

POSZCZEGÓLNE
ARTYKUŁY WIARY
W SKŁADZIE APOSTOLSKIM

.

Pierwszy artykuł wiary:

"WIERZĘ W BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO,
STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI"

15. Co podaje nam do wierzenia pierwszy artykuł wiary?
Pierwszy artykuł wiary podaje nam do wierzenia, że:
1) jest Bóg,
2) Bóg jest jeden w trzech Osobach,
3) Bóg Ojciec stworzył niebo i ziemię.

16. Dlaczego wierzymy, że Pan Bóg jest?
Wierzymy, że Pan Bóg jest, ponieważ mówi nam o tym:

1) świat, który musiał mieć swego Stwórcę, nic bowiem nie powstaje bez przyczyny,
2) sumienie, czyli głos wewnętrzny,
3) Objawienie Boże.

"Jam jest, którym jest" (Wj 3,14).

17. Kto to jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi.

18. Co znaczą słowa: Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały?
Słowa: Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, znaczą, że Bóg ma rozum i wolną wolę, oraz wszystkie doskonałości bez miary i granic, a nie ma ciała.

19. Jakie doskonałości swoje objawił nam Pan Bóg?
Pan Bóg objawił nam, że jest:
wieczny,
niezmienny
i wszędzie obecny,
wszystko wiedzący
i najmądrzejszy,
wszechmogący,
najświętszy
i najsprawiedliwszy,
najdobrotliwszy
i najmiłosierniejszy,
najprawdziwszy
i najwierniejszy.

20. Co znaczy: Pan Bóg jest wieczny?
Pan Bóg jest wieczny, znaczy, że zawsze był, jest i zawsze będzie.

21. Co znaczy: Pan Bóg jest niezmienny?
Pan Bóg jest niezmienny, znaczy, że od wieków i na wieki zawsze jest ten sam.

22. Co znaczy: Pan Bóg jest wszędzie obecny?
Pan Bóg jest wszędzie obecny, znaczy, że jest w niebie, na ziemi i na każdym miejscu.

23. Co znaczy: Pań Bóg jest wszystko wiedzący?
Pan Bóg jest wszystko wiedzący, znaczy, że wie wszystko: co było, co jest i co będzie, a nawet zna najskrytsze myśli nasze.

24. Co znaczy: Pan Bóg jest najmądrzejszy?
Pan Bóg jest najmądrzejszy, znaczy, że wszystkim rządzi i zawsze osiąga swoje najświętsze zamiary.

25. Co znaczy: Pan Bóg jest wszechmogący?
Pan Bóg jest wszechmogący, znaczy, że może wszystko uczynić, co chce.

26. Co znaczy: Pan Bóg jest najświętszy?
Pan Bóg jest najświętszy, znaczy, że chce i kocha tylko to, co jest dobre, a złego nie chce i złem się brzydzi.

27. Co znaczy: Pan Bóg jest najsprawiedliwszy?
Pan Bóg jest najsprawiedliwszy, znaczy, że za dobre wynagradza i za złe karze.

28. Co znaczy: Pan Bóg jest najdobrotliwszy?
Pan Róg jest najdobiotliwszy. znaczy, ze miłuje swoje stworzenia i wszelkim dobrem je obdarza.

29. Co znaczy: Pan Bóg jest najmiłosierniejszy?
Pan Bóg jest najmiłosierniejszy, znaczy, że zawsze przebacza grzechy każdemu, kto za grzech żałuje.

30. Co znaczy: Pan Bóg jest najprawdziwszy?
Pan Bóg jest najprawdziwszy, znaczy, że nigdy się nie myli i nikogo w błąd nie wprowadza.

31. Co znaczy: Pan Bóg jest najwierniejszy?
Pan Bóg jest najwierniejszy, znaczy, że dotrzymuje zawsze swych obietnic.

32. Co objawił nam Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus objawił nam, że Pan Bóg jest jeden w trzech Osobach.

33. Co znaczy: Bóg jest jeden w trzech Osobach?
Bóg jest jeden w trzech Osobach, znaczy, że każda Osoba Boska jest Bogiem, a jednak jest tylko jeden Bóg, ponieważ trzy Osoby Boskie mają jedną i tę samą naturę Boską. Jest to tajemnica wiary.

34. Jak nazywają się Osoby Boskie?
Osoby Boskie nazywają się: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, czyli Trójca Przenajświętsza.

35. Czym wyznajemy naszą wiarę
w Trójcę Przenajświętszą?

Wiarę naszą w Trójcę Przenajświętszą wyznajemy znakiem krzyża i słowami: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

36. Dlaczego Boga Ojca nazywamy wszechmogącym Stworzycielem nieba i ziemi?
Boga Ojca nazywamy wszechmogącym Stworzycielem nieba i ziemi, ponieważ stworzył cały świat.

37. Na co Pan Bóg stworzył świat?
Pan Bóg stworzył świat dla swojej chwały i dla dobra stworzeń.

38. Przez co Pan Bóg osiąga swój cel?
Pan Bóg osiąga swój cel przez opiekę swoją nad światem. Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą.

39. Kogo Pan Bóg stworzył w niebie?
W niebie stworzył Pan Bóg aniołów, czyli duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała.

40. Na co Pan Bóg stworzył aniołów?
Pan Bóg stworzył aniołów na to, aby Go chwalili i Jemu służyli.

41. Czym wynagrodził Pan Bóg aniołów, którzy pozostali dobrymi i wiernymi?
Aniołów, którzy pozostali dobrymi i wiernymi, wynagrodził Pan Bóg wiecznym szczęściem w niebie.

42. Czym ukarał Pan Bóg aniołów, którzy się zbuntowali?
Aniołów, którzy się zbuntowali, ukarał Pan Bóg na zawsze piekłem.

43. Jak nazywamy tych aniołów, którzy się zbuntowali?
Tych aniołów, którzy się zbuntowali, nazywamy złymi duchami, diabłami lub czartami.

Złe duchy nienawidzą Pana Boga, zazdroszczą nam łaski Bożej, odwodzą nas od dobrego i kuszą do złego.

44. Co zlecił Pan Bóg niektórym aniołom?
Niektórym aniołom zlecił Pan Bóg opiekę nad ludźmi.

45. Jak nazywamy aniołów, którzy szczególnie opiekują się ludźmi?
Aniołów, którzy szczególnie opiekują się ludźmi, nazywamy Aniołami Stróżami.

46. Od czego strzeże nas Anioł Stróż?
Anioł Stróż strzeże nas od wszelkiego złego, a przede wszystkim od grzechu.

Módl się codziennie:
.
"Aniele święty, Stróżu mój!
Proszę Cię, zawsze przy mnie stój:
rano, wieczór, we dnie, w nocy -
bądź mi wszędzie do pomocy.
Strzeż mnie od wszelkiego złego
i zaprowadź do żywota wiecznego".
Amen.

47. Kogo stworzył Pan Bóg na ziemi?
Na ziemi Pan Bóg stworzył pierwszych ludzi - Adama i Ewę - jako pierwszych rodziców.

48. Na co Pan Bóg stworzył ludzi?
Pan Bóg stworzył ludzi na to, aby Go znali, kochali i Jemu służyli, oraz osiągnęli szczęście doczesne na ziemi i szczęśliwość wieczną w niebie.

49. Kto to jest człowiek?
Człowiek jest to stworzenie rozumne, złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej.

50. Co to jest dusza ludzka?
Dusza ludzka jest to duch nieśmiertelny, który ma rozum i wolną wolę. Dusza ludzka jest stworzona "na obraz i podobieństwo" Boże. Dlatego człowiek jest dzieckiem Bożym.

51. Przez co pierwsi rodzice stali się szczególnie umiłowanymi dziećmi Bożymi?
Pierwsi rodzice stali się szczególnie umiłowanymi dziećmi Bożymi przez łaskę uświęcającą, która dała im także prawo do wiecznej szczęśliwości w niebie.

52. Co czytamy w Piśmie świętym o wiecznej szczęśliwości?
W Piśmie świętym o wiecznej szczęśliwości czytamy: "Oko nie widziało, ani ucho me słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło, co zgotował Bóg tym, którzy Go miłują." (1Kor 2,9).

53. Za co pierwsi rodzice mieli otrzymać szczęśliwość wieczną?
Pierwsi rodzice mieli otrzymać szczęśliwość wieczną za oddawanie czci Panu Bogu i zachowanie przykazania. Pan Bóg nakazał Adamowi: "Z każdego drzewa rajskiego jedz, ale z drzewa wiadomości dobrego i złego nie jedz, bo którego dnia będziesz jadł z niego, śmiercią umrzesz." (Rdz 2,16).

54. Co Pan Bóg dał pierwszym rodzicom dla szczęścia doczesnego?
Dla szczęścia doczesnego dał Pan Bóg pierwszym rodzicom raj i nadzwyczajne dary dla duszy i dla ciała.

55. Dla kogo pierwsi rodzice otrzymali te wszystkie dary?
Wszystkie te dary otrzymali pierwsi rodzice dla siebie i dla swoich potomków, pod warunkiem, że zachowają w raju przykazanie Boże.

56. Za czyją namową pierwsi rodzice przekroczyli przykazanie?
Pierwsi rodzice przekroczyli przykazanie za namową szatana. Zjedli owoc z drzewa zakazanego i przez to popełnili grzech śmiertelny, czyli ciężki.

57. Co utracili pierwsi rodzice przez ten grzech ciężki?
Przez ten grzech ciężki utracili pierwsi rodzice łaskę uświęcającą, prawo do nieba, raj i nadzwyczajne dary dla duszy i dla ciała.

58. Jak nazywamy grzech Adama?
Grzech Adama nazywamy grzechem pierworodnym i dziedzicznym, ponieważ z pierwszego rodzica przeszedł na wszystkich ludzi, z wyjątkiem Niepokalanie Poczętej Maryi Panny. Pan Bóg wybrał Ją od wieków na Matkę Jezusa Chrystusa.

59. Co uczynił Pan Bóg, gdy pierwsi ludzie za grzech żałowali?
Gdy pierwsi ludzie za grzech żałowali, ulitował się Pan Bóg i obiecał im, że przyjdzie na ziemię Syn Boży, który stanie się człowiekiem dla zbawienia wszystkich ludzi.

60. Przez kogo Pan Bóg przypominał obietnicę Zbawiciela?
Obietnicę Zbawiciela przypominał Pan Bóg przez patriarchów, proroków i figury mesjańskie.

61. Kto jest obiecanym Zbawicielem?
Obiecanym Zbawicielem jest Jezus Chrystus.

.

Drugi artykuł wiary:

WIERZĘ...
"I W JEZUSA CHRYSTUSA
SYNA JEGO JEDYNEGO, PANA NASZEGO"

62. Co podaje nam do wierzenia drugi artykuł wiary?
Drugi artykuł wiary podaje nam do wierzenia, że Jezus Chrystus jest:
1) jedynym Synem Boga Ojca,
2) Bogiem i człowiekiem w jednej Osobie,
3) Panem naszym i Zbawicielem.

63. Kto to jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest to Syn Boży, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

64. Jaką Osobą jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Osobą Boską, ma jednak dwie natury: Boską i ludzką.

65. Czym Pan Jezus stwierdził, że jest Bogiem?
Pan Jezus stwierdził, że jest Bogiem: cudami, proroctwami, oraz świętością swego życia i nauki.

66. Co to jest cud?
Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg.

67. Co to jest proroctwo?
Proroctwo jest to przepowiednia zdarzeń przyszłych, których nikt, prócz Pana Boga, przewidzieć nie może.

68. W czym okazała się świętość życia i nauki Pana Jezusa?
Świętość życia i nauki Pana Jezusa okazała się w najdoskonalszej miłości Boga i bliźniego.

69. Przez co Jezus Chrystus jest człowiekiem?
Jezus Chrystus jest człowiekiem przez to, że ze swoją Osobą Boską złączył naturę ludzką, czyli ciało i duszę.

70. Co znaczy Imię Jezus?
Imię Jezus znaczy Zbawiciel lub Odkupiciel.

71. Co znaczy Imię Chrystus?
Imię Chrystus znaczy pomazaniec.

72. Dlaczego Jezusa Chrystusa nazywamy Panem naszym i Zbawicielem?
Jezusa Chrystusa nazywamy Panem naszym i Zbawicielem dlatego, że jako Bóg-Człowiek odkupił nas i zbawił przez swoją mękę i śmierć.

.

Trzeci artykuł wiary:

"KTÓRY SIĘ POCZĄŁ Z DUCHA ŚWIĘTEGO,
NARODZIŁ SIĘ Z MARYI PANNY"

73. Co podaje nam do wierzenia trzeci artykuł wiary?
Trzeci artykuł wiary podaje nam do wierzenia, że Jezus Chrystus, jako człowiek, począł się z Ducha Świętego i narodził się z Maryi Panny.

74. Kto zwiastował narodzenie Pana Jezusa?
Narodzenie Pana Jezusa zwiastował Archanioł Gabriel.

75. Jaką modlitwę odmawiamy, aby uczcić wcielenie Syna Bożego?
Aby uczcić wcielenie Syna Bożego, odmawiamy "Anioł Pański".

"Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego"

Zdrowaś Maryjo...

"Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego"

Zdrowaś Maryjo...

"A Słowo stało się Ciałem i mieszkało między nami"

Zdrowaś Maryjo...

76. Gdzie narodził się Pan Jezus?
Pan Jezus narodził się w Betlejem.

77. Dlaczego Najświętszą Maryję Pannę nazywamy Matką Bożą?
Najświętszą Maryję Pannę nazywamy Matką Bożą, ponieważ jest Matką Jezusa Chrystusa, który jest Osobą Boską.

78. Kto był Opiekunem Pana Jezusa?
Opiekunem Pana Jezusa był święty Józef.

79. W jakim celu Syn Boży stał się człowiekiem?
Syn Boży stał się człowiekiem w tym celu, aby:

1) oddać Panu Bogu należną chwałę,
2) zadośćuczynić za nasze grzechy,
3) wysłużyć nam utraconą łaskę,
4) wskazać nam drogę do nieba swoją nauką i przykładem.

80. Co wiemy o Panu Jezusie z Jego lat dziecięcych?
O Panu Jezusie z Jego lat dziecięcych wiemy, że:

1) Jego narodzenie ogłosili aniołowie, a pasterze pierwsi Go powitali,
2) otrzymał Imię Jezus ósmego dnia po narodzeniu,
3) dnia czterdziestego ofiarowała Go Najświętsza Maryja Panna w świątyni Panu Bogu,
4) Mędrcy ze Wschodu oddali Mu pokłon i złożyli w darze złoto, kadzidło i mirę,
5) uszedł do Egiptu przed okrutnym Herodem, a po jego śmierci wrócił do Nazaretu.

81. Co wiemy o Panu Jezusie z Jego lat młodzieńczych?
O Panu Jezusie z Jego lat młodzieńczych wiemy, że:

1) mając lat 12, udał się z rodzicami do Jerozolimy na święta Wielkanocne,
2) wtedy okazał swą Boską mądrość w rozmowie z uczonymi w świątyni, gdzie Go rodzice po trzech dniach znaleźli,
3) był posłuszny rodzicom, wzrastał z latami w mądrości i łasce u Boga i ludzi.
4) żył w ukryciu do 30-go roku życia, a potem zaczął publicznie działać i nauczać.

82. Dokąd udał się Pan Jezus, mając lat 30?
Pan Jezus, mając lat 30, udał się nad rzekę Jordan, gdzie Go św. Jan ochrzcił, a potem poszedł na pustynię, tam się modlił i pościł przez 40 dni i był trzykrotnie kuszony przez szatana.

83. Co uczynił Pan Jezus po powrocie z pustyni?
Po powrocie z pustyni Pan Jezus powołał uczniów, wybrał 12 apostołów, obchodził z nimi wsie miasta i nauczał w co mamy wierzyć i jak służyć Panu Bogu, aby dostać się do nieba.

84. Jak nazwał Pan Jezus swoją naukę?
Pan Jezus nazwał swoją naukę Ewangelią, czyli dobrą nowiną.

85. Jak odnosił się lud do Pana Jezusa i Jego nauki?
Lud garnął się do Pana Jezusa i chętnie słuchał Jego nauki.

86. Kto nie uwierzył w Pana Jezusa, jako Zbawiciela?
W Pana Jezusa, jako Zbawiciela, nie uwierzyli faryzeusze i kapłani, a nawet z nienawiści pojmali Go i na śmierć zasądzili.

.

Czwarty artykuł wiary:

"UMĘCZON POD PONCKIM PIŁATEM,
UKRZYŻOWAN, UMARŁ I POGRZEBION"

87. Co podaje nam do wierzenia czwarty artykuł wiary?
Czwarty artykuł wiary podaje nam do wierzenia, że Pan Jezus:

1) cierpiał za nas niezmierne męki,
2) został skazany na śmierć przez Piłata Ponckiego,
3) przybity do krzyża, umarł w Wielki Piątek o godzinie trzeciej po południu,
4) po śmierci został pogrzebany w grobie przez Józefa z Arymatei i Nikodema.

88. Dlaczego Pan Jezus chciał cierpieć i umrzeć?
Pan Jezus chciał cierpieć i umrzeć, aby:

1) wypełnić wolę Ojca swego,
2) odkupić nas i wiecznie zbawić,
3) okazać nam swoją miłość.

89. Od czego wybawił nas Pan Jezus?
Pan Jezus wybawił nas od grzechu i potępienia wiecznego.

90. Co Pan Jezus nam wysłużył?
Pan Jezus wysłużył nam łaskę Bożą i prawo do nieba.

91. Przez co Pan Jezus zadośćuczynił za nasze grzechy i wysłużył nam utraconą łaskę?
Przez mękę i śmierć krzyżową zadośćuczynił Pan Jezus za nasze grzechy i wysłużył nam utraconą łaskę.

92. Za kogo ofiarował się Pan Jezus na krzyżu?
Pan Jezus ofiarował się na krzyżu za wszystkich ludzi.

93. Przez co Pan Jezus ponawia nieustannie swoją ofiarę krzyżową?
Przez Mszę świętą ponawia Pan Jezus nieustannie swoją ofiarę krzyżową.

Następna strona

Powrót