.

5. OSTATNIE NAMASZCZENIE

379. Co to jest Ostatnie Namaszczenie?
Ostatnie Namaszczenie jest to Sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu i niekiedy przywrócenie zdrowia.

380. W jaki sposób udziela kapłan Ostatniego Namaszczenia?
Kapłan udziela Ostatniego Namaszczenia w ten sposób, że namaszcza choremu oczy, uszy, nos, usta, dłonie, stopy i modli się: "Przez to święte Namaszczenie i przez swoje najłaskawsze miłosierdzie, niech ci odpuści Pan, cokolwiek przewiniłeś: wzrokiem, słuchem, powonieniem, smakiem, mową, dotykiem, chodzeniem". Amen.

381. Jakie łaski daje Sakrament Ostatniego Namaszczenia?
Sakrament Ostatniego Namaszczenia:
1) pomnaża łaskę uświęcającą,
2) odpuszcza grzechy powszednie i karę doczesną, a grzechy śmiertelne tylko wtedy, kiedy chory nie może się wyspowiadać, a przedtem żałował za grzechy,
3) daje szczególne łaski w chorobie i w chwili śmierci,
4) przynosi ulgę w cierpieniu i niekiedy poprawę zdrowia.

W liście świętego Jakuba Apostoła czytamy: "Choruje kto między wami, niech wprowadzi kapłanów Kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go Olejem w Imię Pańskie. A modlitwa wiary uzdrowi niemocnego i ulży mu Pan, a jeśliby w grzechach był - będą mu odpuszczone". (Jk 5,14-15).

382. Ile razy można przyjąć Ostatnie Namaszczenie?
Ostatnie Namaszczenie można przyjąć tyle razy, ile razy ktoś ciężko zachoruje.

Ostatnie Namaszczenie przyjmuje ciężko chory zwyczajnie po Spowiedzi świętej i Komunii świętej, jako Wiatyk. Jest to tak zwane opatrzenie Sakramentami świętymi.

Na czas spowiedzi chorego wszyscy wychodzą z pokoju i odmawiają wspólnie modlitwy lub śpiewają pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu. Po ukończeniu spowiedzi, wracają do pokoju i przy łożu chorego modlą się w jego intencji.

Wierny, który w czasie choroby lub w nieszczęśliwym wypadku utracił przytomność, otrzymuje tylko namaszczenie Olejem świętym.

.

6. KAPŁAŃSTWO

383. Kto jest kapłanem Nowego Testamentu?
Kapłanem Nowego Testamentu jest Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus, który swoją władzę kapłańską przelał na apostołów, a przez nich na biskupów i kapłanów.

384. Co to jest Kapłaństwo?
Kapłaństwo jest to Sakrament, który daje władzę składania Ofiary Mszy świętej i udzielania Sakramentów świętych oraz łaskę do godnego wykonywania władzy kapłańskiej.

385. Jakie łaski daje Sakrament Kapłaństwa?
Sakrament Kapłaństwa:
1) pomnaża łaskę uświęcającą,
2) wyciska na duszy niezatarte znamię kapłana Chrystusowego,
3) udziela szczególnych łask do godnego wykonywania władzy kapłańskiej.

386. Kto udziela Sakramentu Kapłaństwa?
Sakramentu Kapłaństwa udziela tylko biskup.

387. Jaką władzę ma kapłan?
Kapłan ma władzę:
1) składać Ofiarę Mszy świętej,
2) udzielać Sakramentów świętych,
3) głosić słowo Boże.

Pan Jezus nakazał apostołom: "To czyńcie na Moją pamiątkę". (Łk 22,19).

.

7. MAŁŻEŃSTWO

Pan Bóg ustanowił i pobłogosławił pierwszy związek małżeński jeszcze w raju, gdy stworzył pierwszych na ziemi małżonków.

Pan Jezus, w Nowym Testamencie, uświęcił związek małżeński przez podniesienie go do godności Sakramentu.

388. Co to jest Sakrament Małżeństwa?
Małżeństwo jest to Sakrament, w którym dwoje chrześcijan stanu wolnego zawiera ze sobą nierozerwalny związek i otrzymuje łaski do wiernego wypełniania przyjętych obowiązków.

389. Które są główne obowiązki stanu małżeńskiego?
Główne obowiązki stanu małżeńskiego są:
1) żyć zgodnie aż do śmierci,
2) wychowywać dzieci i dbać o ich dobro doczesne i wieczne.

390. W jaki sposób katolicy przyjmują Sakrament Małżeństwa?
Katolicy przyjmują Sakrament Małżeństwa w ten sposób, że uroczyście oświadczają wobec miejscowego proboszcza lub jego zastępcy i dwóch świadków, iż zawierają ze sobą związek małżeński aż do śmierci.

"Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza". (Mt 19,6).

.

ROZDZIAŁ CZWARTY

SAKRAMENTALIA
I OBRZĘDY KOŚCIELNE

Oprócz Sakramentów świętych, ustanowionych przez Pana Jezusa, mamy jeszcze, ustanowione przez Kościół, tak zwane Sakramentalia.

Sakramentalia nie udzielają same przez się łaski uświęcającej, lecz przez modlitwę Kościoła, wypraszają nam u Pana Boga łaski uczynkowe, potrzebne nam w życiu codziennym.

391. Co to są Sakramentalia?
Sakramentalia są to rzeczy poświęcone, oraz poświęcenia lub błogosławieństwa, które ustanowił Kościół dla dobra duszy i ciała.

392. Jak powinniśmy używać poświęconych przedmiotów?
Przedmiotów poświęconych powinniśmy używać z czcią i ufnością, ale tylko do tego celu, do którego je Kościół święty przeznaczył.

Kto pobożnie używa wody święconej, otrzymuje odpuszczenie grzechów powszednich i szczególną pomoc Bożą, zwłaszcza w pokusach.

393. W jakim celu błogosławi Kościół święty osoby lub rzeczy?
Kościół święty błogosławi osoby lub rzeczy w tym celu. aby uprosić dla nich szczególną pomoc Bożą.

394. Co to są Obrzędy Kościelne?
Obrzędy kościelne są to święte czynności, które Kościół święty ustanowił, aby przez nie ułatwić wiernym zrozumienie Mszy świętej i Sakramentów świętych, oraz podnieść okazałość nabożeństw i pobudzić wiernych do pobożności.

Nabożeństwa odprawia Kościół święty w szatach liturgicznych barwy białej, czerwonej, zielonej, fioletowej i czarnej.

Szat liturgicznych w kolorze białym, oznaczającym radość i niewinność, używa Kościół w święta Pana Jezusa, Matki Bożej, Świętych Wyznawców i Dziewic.

W kolorze czerwonym, wyrażającym miłość i męczeństwo: w święto zesłania Ducha Świętego i święta Męczenników.

W kolorze zielonym, oznaczającym nadzieję zbawienia: w niedziele i dni Po Trzech Królach i Zielonych Świętach.

W kolorze fioletowym, wyrażającym pokutę: w niedziele i dni Adwentu, Wielkiego Postu, w Suche Dni i w wigilie.

W kolorze czarnym, czyli żałobnym: w Wielki Piątek, w Dzień Zaduszny i przy nabożeństwach za dusze zmarłych.

395. W jakim celu ustanowił Kościół procesje i pielgrzymki?.
Kościół ustanowił procesje i pielgrzymki w tym celu, aby wierni wspólnie oddawali Panu Bogu należną cześć, przepraszali za grzechy i prosili o łaski i błogosławieństwo Boże.

.

ZAKOŃCZENIE

Życie chrześcijanina katolika

Pan Jezus nauczał: "Bądźcie doskonali, jako i Ojciec wasz Niebieski jest doskonały". (Mt 5,48).

"Jam jest szczep winny, wyście latorośle: kto mieszka we Mnie, a Ja w nim, ten wiele owoców przyniesie". (J 15,4-5).

W każdym stanie i w każdym zawodzie, powinien człowiek dążyć do doskonałości i jeśli będzie używał do tego odpowiednich środków, stanie się doskonałym.

Jednym ze środków jest uświęcenie każdego dnia życia.

396. Co czyni chrześcijanin katolik, aby uświęcić dzień?
Chrześcijanin katolik, aby uświęcić dzień, stara się wszystkie sprawy dzienne tak wykonywać, aby one były Panu Bogu miłe i dla duszy zbawienne.

397. Kiedy ma się rozpoczynać uświęcenie dnia?
Uświęcenie dnia ma się rozpoczynać przy rannym wstawaniu. "Wszystko niech się dzieje uczciwie i według porządku". (1Kor 14,40).

Gdy się przebudzisz o oznaczonej porze, wstań zaraz i przeżegnaj się pobożnie.

Ubieraj się z pewnym pośpiechem i ze skromnością.

Potem uklęknij, odmów pacierz poranny i akt ofiarowania się Boskiemu Sercu Pana Jezusa.

Przed śniadaniem (tak samo przed obiadem i wieczerzą) zachowaj pobożny zwyczaj i krótko pomódl się lub przynajmniej przeżegnaj. Podobnie uczyń i po jedzeniu.

Do wypełniania swoich codziennych obowiązków zabierz się z ochotą i staraj się wypełnić je dokładnie, bo jesteś za to odpowiedzialny przed Panem Bogiem i społeczeństwem. Prace swe i trudy ofiaruj Panu Bogu i wtedy będą one jakby nieustanną modlitwą.

Odpoczynek twój niech nastąpi po pracy. Rozrywki i zabawy niech będą szlachetne i dozwolone. Unikaj złego towarzystwa i innych dobrowolnych okazji do grzechu.

W każdej rozmowie unikaj tego wszystkiego, co ubliża czci Pana Boga, szkodzi sławie bliźniego lub sprzeciwia się prawdzie i skromności.

Dla bliźnich, a zwłaszcza dla starszych, bądź zawsze uprzejmy i usłużny.

Niepowodzenia i cierpienia staraj się znosić mężnie i cierpliwie, przez to uszlachetnisz swoją duszę i zasłużysz sobie na "żywot wieczny".

W wolnym czasie staraj się wstąpić do kościoła, aby pomodlić się przed Najświętszym Sakramentem.

398. Co należy czynić w czasie pokusy do grzechu?
W czasie pokusy do grzechu należy zwrócić się o pomoc do Pana Boga za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i świętego Patrona.

399. Czym należy kończyć każdy dzień?
Każdy dzień należy kończyć odmówieniem pacierza wieczornego, krótkim rachunkiem sumienia i żalem za grzechy, zwłaszcza w tym dniu popełnione.

400. Co należy uczynić w czasie kładzenia się na spoczynek?
W czasie kładzenia się na spoczynek należy przeżegnać się. Znak Krzyża świętego niech będzie twoją ostatnią czynnością przed zaśnięciem.

Święty Paweł pisze: "Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie, albo w uczynku, wszystko czyńcie w Imię Pana Jezusa Chrystusa". (Kol 3,17).

.

Podsumowanie

Wiadomości katechizmowe do wyuczenia na pamięć

.

Podstawowe prawdy wiary

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

.

Wyznanie wiary: Skład Apostolski

 1. Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,
 2. i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
 3. który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny,
 4. umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
 5. zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał,
 6. wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego,
 7. stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
 8. Wierzę w Ducha Świętego,
 9. święty Kościół powszechny, Świętych Obcowanie,
 10. grzechów odpuszczenie.
 11. ciała zmartwychwstanie,
 12. żywot wieczny. Amen.

.

Przykazanie miłości

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego,
z całej duszy twojej i ze wszystkich sił twoich,
a bliźniego twego, jak siebie samego.

.

Przykazania Boże

Jam jest Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
 2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremnie.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca twego i matkę twoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

.

Przykazania kościelne

 1. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić.
 2. W niedziele i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć.
 3. Posty nakazane zachowywać.
 4. Przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjmować.
 5. W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać.

Stan na 1957 rok

Aktualnie

.

Siedem Sakramentów świętych

 1. Chrzest.
 2. Bierzmowanie.
 3. Najświętszy Sakrament.
 4. Pokuta.
 5. Ostatnie Namaszczenie.
 6. Kapłaństwo.
 7. Małżeństwo.

.

Siedem darów Ducha świętego

 1. dar mądrości,
 2. dar rozumu,
 3. dar rady,
 4. dar męstwa,
 5. dar umiejętności,
 6. dar pobożności,
 7. dar bojaźni Bożej.

.

Cnoty Boskie

 1. Wiara.
 2. Nadzieja,
 3. Miłość

.

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy.
W Trójcy jedyny, prawdziwy,
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.

.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny,
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

* * *

Boże, jak samego siebie,
Wszystkich miłuję dla Ciebie,
Tym, co czynią mi przykrości,
Odpuszczam dla Twej miłości.

.

Główne cnoty obyczajowe

 1. Roztropność,
 2. Sprawiedliwość,
 3. Wstrzemięźliwość,
 4. Męstwo.

.

Cnoty przeciwne wadom głównym

 1. Pokora,
 2. Szczodrobliwość,
 3. Czystość,
 4. Życzliwość,
 5. Umiarkowanie w jedzeniu i piciu,
 6. Łagodność
 7. Pilność.

.

Osiem błogosławieństw

 1. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest Królestwo niebieskie.
 2. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiędą ziemie.
 3. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
 4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
 5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
 6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
 7. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni nazwani będą synami Bożymi.
 8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo niebieskie.

.

Uczynki miłości bliźniego

A. Względem duszy:

 1. Grzeszących upominać,
 2. Nieumiejętnych pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić,
 4. Strapionych pocieszać,
 5. Krzywdy cierpliwie znosić,
 6. Urazy chętnie darować,
 7. Za żywych i umarłych modlić się.

B. Względem ciała:

 1. Głodnych nakarmić,
 2. Spragnionych napoić,
 3. Podróżnych w dom przyjąć,
 4. Nagich przyodziać,
 5. Chorych nawiedzać,
 6. Więźniów pocieszać,
 7. Umarłych grzebać.

.

Grzechy przeciw miłości bliźniego: grzechy cudze

 1. Radzić do grzechu,
 2. Grzech nakazywać,
 3. Na grzech drugich zezwalać,
 4. Innych do grzechu pobudzać,
 5. Grzech drugich pochwalać.
 6. Na grzech drugich milczeć,
 7. Grzechu nie karać,
 8. Do grzechu drugiemu pomagać,
 9. Grzechu innych bronić.

.

Grzechy główne

 1. Pycha,
 2. Chciwość,
 3. Nieczystość,
 4. Zazdrość,
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu,
 6. Gniew,
 7. Lenistwo.

.

Ostateczne rzeczy człowieka:

 1. Śmierć
 2. Sąd
 3. Niebo - albo
 4. Piekło.

.

Dążenie do doskonałości chrześcijańskiej

 1. Unikaj złego!
 2. Czyń dobrze!
 3. Ćwicz się w cnocie!
 4. Naśladuj Chrystusa Pana!

.

Akt żalu doskonałego:

Boże! żałuję za me złości
jedynie dla Twojej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
całym sercem skruszonemu.

.

Akt żalu niedoskonałego:

Boże! boleję nad grzechami mymi,
ponieważ Ty zawsze brzydzisz się nimi.
Lękam się twej sprawiedliwej kary,
lecz ufam miłosierdziu bez miary.

.

Akt pokory:

"Panie! nie jestem godzien, abyś wszedł do przybytku serca mego, ale tylko powiedz słowo, a będzie zbawiona dusza moja".

.

Akt Komunii duchownej:

Panie Jezu, który pragniesz być pokarmem dusz naszych, przyjdź do mnie i pozostań ze mną na zawsze. Amen.

.

Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Powrót