Abp Skworc.

II Synod Archidiecezji Katowickiej

25. listopada 2012r.

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. .

.

Rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Uroczystą Mszą św. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach (25. listopada 2012r. o godz. 12:00) rozpocznie się II Synod Archidiecezji Katowickiej. Pewnie wielu z Was zastanawia się co to takiego jest, po co i jaki ma związek z nami - członkami parafii archidiecezji katowickiej?

Najprościej ujmując, synod diecezji to najważniejsze ciało doradcze biskupa. W sensie ścisłym, w synodzie biorą udział delegaci przewidziani przez prawo kanoniczne - ale jest to ostatnia faza synodu, kiedy odbywają się posiedzenia w gronie wybranym przez biskupa. Wtedy dyskutuje się nad projektami uchwał, zgłasza poprawki, głosuje itd. Jednak zanim dojdzie do ostatniego etapu, po drodze muszą dokonać się etapy pośrednie, w których będzie można - na różne sposoby, bardziej lub mniej czynnie - uczestniczyć. Zanim jednak dowiemy się o możliwościach zaangażowania, musimy odpowiedzieć na najważniejsze pytanie - po co w ogóle nam synod?

Synod diecezjalny zwoływany jest przez biskupa zwłaszcza wtedy, gdy chce się on poradzić Kościoła, któremu przewodniczy, posłuchać Ducha, który przez wspólnotę przemawia. Zatem ten "nasz" - II Synod Archidiecezji Katowickiej - to okazja, by Arcybiskupowi katowickiemu coś o naszym doświadczeniu wiary powiedzieć...

W trakcie trwania synodu będziemy chcieli przyjrzeć się temu, w jakim punkcie - jako Kościół lokalny - jesteśmy: jaka jest nasza wierność Ewangelii, jakie stoją przed nami wyzwania, z czym sobie radzimy nieźle, z czym kiepsko, jakie środki mamy do dyspozycji, jak sprawdzają się struktury itd. Chodzi o sprowokowanie rozmowy na temat jakości naszego życia chrześcijańskiego - od poziomu mniejszych wspólnot, przez parafie, dekanaty, po diecezję.

Jeśli uda się ten "rachunek sumienia" połączony z inwentaryzacją, to będzie można przejść do kolejnego zadania: co robić w najbliższej i nieco dłuższej perspektywie? Jak organizować życie wspólnot tak, by stawały się coraz bardziej tym, czym są: Kościołem, znakiem i narzędziem pojednania ludzi z Bogiem i między sobą. Synod zatem powinien nas doprowadzić do wypracowania pewnej wizji na przyszłość i planu wcielenia jej w życie.

Być może jednak istotniejsze od tego, co uda nam się ostatecznie uradzić, będzie doświadczenie współodpowiedzialności za Kościół, którym jesteśmy. Doświadczenie, że we wspólnocie towarzyszy nam nadal żywa obecność Chrystusa, który w Duchu Świętym prowadzi nas do Ojca. Łatwe to nie będzie - ale nie można nie spróbować!

W następnych tekstach podane zostaną możliwości zaangażowania w prace Synodu - dla wspólnot działających przy parafiach i wszystkich tych, którzy chcą pomóc w jego realizacji. Już teraz bardzo prosimy o wsparcie duchowe i pamięć modlitewną.

Sekretariat Zespołu Presynodalnego
II Synodu Archidiecezji Katowickiej
(można do nas pisać na adres synod@archidiecezja.katowice.pl;
więcej informacji na http://synodkatowice.pl)

góra

* * *

.

II Synod Archidiecezji Katowickiej
- możliwości zaangażowania

Oficjalne rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji Katowickiej odbędzie się dopiero za kilka tygodni, dn. 25 listopada 2012r. (uroczystej Mszy św. w Archikatedrze Chrystusa Króla o godz. 12:00 przewodniczył będzie ks. abp Wiktor Skworc). Jednak już teraz wykonywane są prace wstępne, bez których do otwarcia oficjalnych obrad synodalnych by nie doszło.

Niedawno Sekretariat Zespołu Presynodalnego zakończył przyjmowanie ankiet presynodalnych, które wypełniali księża, parafialne rady duszpasterskie, zgromadzenia zakonne, ruchy i stowarzyszenia działające w naszej archidiecezji. Wyniki zostały następnie poddane analizie i już wkrótce zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie synodu (www.synodkatowice.pl).

Obecnie trwają prace przygotowawcze, które koncentrują się głównie na ustaleniu składu Komisji Głównej oraz ilości, tematyki i składu Komisji Synodalnych.

Choć może się wydawać, że w synod angażują się jedynie "wybrani", to w rzeczywistości każdy z nas może mieć wkład w to dzieło. W jaki sposób?

Przede wszystkim - modlitwa. Każdy z nas może w codziennych modlitwach powierzyć nasz Kościół lokalny opiece Ducha Świętego. Punktem wyjścia jest oczywiście modlitwa indywidualna, ale ważne jest także zaangażowanie wspólnotowe. Módlmy się więc w intencji nie tylko tych, którzy są niejako "z urzędu" zaangażowani w Synod, ale przede wszystkim za nas wszystkich, za lokalny Kościół, żeby odnowił się dzięki wsłuchiwaniu się w Ducha Świętego.

Aby Synod mógł przynieść owoce, my sami musimy być świadomi naszej wiary, bo to my tworzymy nasz Kościół lokalny. Dlatego w trakcie trwania Synodu bardzo ważna będzie formacja - zwłaszcza zmierzająca do tego, by coraz lepiej rozumieć, czym jest Kościół jako taki. Wkrótce zostaną przygotowane materiały do wykorzystania przez Parafialne Rady Duszpasterskie, rożne grupy formacyjne i stowarzyszenia. My sami także możemy zastanowić się nad tym, w jaki sposób przyczynić się do odnowy naszych parafii i mniejszych wspólnot. Dlatego myślmy, rozmawiajmy i spróbujmy zrozumieć, czego od nas, jako lokalnego Kościoła, oczekuje Duch Święty. Próba oceny stanu Kościoła w świetle Ewangelii i poszukiwanie sposobów na poprawę jakości jego życia jest punktem wyjścia i jednym z najważniejszych zadań synodu.

Jeśli ktoś chce intensywniej zaangażować się w Synod, to bardzo pilnie poszukujemy wolontariuszy - głównie teologów, ale nie tylko, do wykonywana różnych zadań. Potrzebni są animatorzy modlitwy, osoby, które pomogą w tworzeniu materiałów formacyjnych, konspektów katechez, homilii itp., moderatorzy forów internetowych ... Mile widziani też wszyscy, którzy mają inny pomysł na zaangażowanie się w dzieło synodalne.

Na koniec kilka informacji praktycznych. Wszelkich informacji na temat możliwości zaangażowania można uzyskać na stronie:

www.synodkatowice.pl. Zgłaszanie grup i wspólnot chcących modlić się za Synod oraz chęć nawiązania współpracy na zasadzie wolontariatu (konieczne jest przesłanie CV ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia na kościelnym gruncie), można dokonywać drogą mailową: synod@archidiecezja.katowice.pl
lub tradycyjną: Sekretariat II Synodu Archidiecezji Katowickiej,
Kuria Metropolitalna w Katowicach,
ul. Jordana 39, skr. poczt. 206,
40-951 Katowice.

góra

* * *

.

II Synod Archidiecezji Katowickiej
"Wierzę w jeden, święty,
powszechny i apostolski Kościół"

- co tydzień wypowiadamy te słowa podczas niedzielnej mszy. Co one dla nas znaczą i jak ma się do tego, jeśli w ogóle, II Synod Archidiecezji Katowickiej? Żeby odpowiedzieć na to pytanie musimy najpierw uściślić, co myślimy, gdy wypowiadamy słowo Kościół. Doświadczenie pokazuje, że jednoznaczne wyjaśnienie w krótkiej definicji jest w tym przypadku bardzo trudne, jeśli w ogóle jest możliwe.

Od Soboru Watykańskiego II próżno szukać dokumentów, w których znalazłaby się taka definicja Kościoła. Zarówno soborowa Konstytucja dogmatyczna o Kościele "Lumen gentium", jak i Katechizm Kościoła Katolickiego opisują Kościół, za pomocą zbioru obrazów, a każdy z nich ukazuje Kościół z innej perspektywy, naświetla niejako inną stronę tej rzeczywistości, dzięki czemu zyskujemy obraz wielowymiarowy, pełniejszy. W teologii mówi się czasem o "modelach Kościoła" (na ten temat warto wysłuchać konferencji z tegorocznej pielgrzymki księży, w której mowa o związku rozumienia Kościoła z wizją synodu. Nagranie jest dostępne na stronie synodu pod adresem:

http://synodkatowice.pl/ii-synod-archidiecezji-katowickiej/synod/istota-cele-przebieg,175).

Wielokrotnie już, w czasie ostatnich tygodni, zostało podkreślone, że to my - jako wspólnota - odpowiedzialni jesteśmy za kształt naszego Kościoła lokalnego. To poczucie odpowiedzialności za Kościół, które wynika ze świadomości, że Kościół to nie tylko duchowieństwo, ale Ciało Chrystusa, które tworzymy my wszyscy - jest chyba najważniejszym punktem wyjścia dla synodu. Jest to także punkt dojścia, bo doświadczenie współodpowiedzialności za Kościół, którym jesteśmy, być może będzie istotniejsze od tego, co uda nam się ostatecznie ustalić w formie przepisów prawnych.

Zastanówmy się teraz jak rozumieć słowa "wierzę w Kościół". Na pewno nie chodzi tutaj o to, że wierzę w poszczególnych ludzi, którzy go tworzą. Wiara w Kościół wiąże się ściśle z wiarą w Boga - wierzę, że Bóg obecny jest w Kościele, że słowo głoszone przez Kościół jest Jego słowem, że działa w sakramentach. Chrystus działa w Kościele, a to znaczy, że działa także przez konkretnych ludzi. Bóg nie działa abstrakcyjnie, ale za pośrednictwem nas - grzeszników. Dlatego musimy uczyć się rozróżniać to, co Boże od tego, co pochodzi z naszych grzechów - to jest bardzo trudne, ale bardzo ważne. Inaczej istnieje niebezpieczeństwo gorszenia się ludźmi Kościoła - bo traktujemy nasze grzechy jako coś nie do pogodzenia z Boskim działaniem.

Często słyszy się deklarację "Chrystus - tak, Kościół - nie". Jest w niej swoisty paradoks. Jezus przecież wszedł w świat w konkretnym czasie, żył i działał wśród konkretnych ludzi. To oni zachowali pamięć o Nim. Nie można dojść do Chrystusa inaczej, jak przez pamięć Kościoła, przez wspólnotę, która tę pamięć zachowała. Oczywiście obraz Jezusa, jaki mamy dziś nie jest doskonały, ale ufamy, że Duch Święty chroni jej główny trzon i tam nadal można spotykać żyjącego Jezusa. Nie ma pewniejszej drogi do Ojca niż Chrystus działający w Kościele. Nie znaczy to, że Bóg nie może do nas dotrzeć w inny sposób, ale - skoro wybrał taką drogę - poprzez wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie - to pewnie nie po to, żebyśmy szukali teraz innej.

"Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18,20) Te słowa Chrystusa powinniśmy ciągle mieć w pamięci. Jesteśmy - jako Kościół - wspólnotą, w której aktywnie działa Duch Święty. Nie może On działać inaczej jak tylko przez nas. Wierzyć w Kościół to także wierzyć w Ducha obecnego w Kościele, przemieniającego nasze serca. Dlatego tak ważne jest, abyśmy doskonalili naszą umiejętność wsłuchiwania się w Jego głos.

Mamy nadzieję, że II Synod Archidiecezji Katowickiej wspomoże te wysiłki i zobaczymy, że w Kościele - także tym lokalnym - towarzyszy nam nadal żywa obecność Chrystusa, który w Duchu Świętym prowadzi nas do Ojca.

Sekretariat Zespołu Presynodalnego

góra

* * *

.

NOWY ETAP PRAC SYNODALNYCH

Dzięki pomocy Ducha Świętego wchodzimy - jako Kościół katowicki - w kolejny etap prac synodalnych. W ostatnim tekście pisaliśmy o intensywnych pracach komisji tematycznych. Opracowywały one pytania do ankiet, które miały stać się przedmiotem obrad poszczególnych zespołów synodalnych, grup, wspólnot, innych adresatów...

I właśnie teraz rozpoczynamy czas, w którym wszystkie powołane zespoły - parafialne, internetowe, inne, a także konkretni adresaci - będą mogli wyrazić swoją opinię, "co do spraw, które są ważne dla życia naszego Kościoła lokalnego, a komisjom tematycznym mają ułatwić dokonanie (...) diagnozy" (List ks. abp. Wiktora Skworca do zespołów synodalnych). Dlaczego to takie ważne?

Możliwość wypowiedzenia się tak wielu osób pomoże jak najlepiej uchwycić "bogactwo i złożoność życia Kościoła oraz wynikającą z tego wielość zagadnień", którymi Synod powinien się zająć. Jest to etap konsultacji przygotowawczych, o którym mówi watykańska Instrukcja o synodach diecezjalnych. Jako że ma on umożliwić wszystkim wiernym diecezji wyrażenie swoich pragnień, myśli i opinii na tematy związane z życiem Kościoła lokalnego, może się zdarzyć, że nie wszystkie poruszone zagadnienia zostaną w późniejszych pracach Synodu wzięte pod uwagę - ze względów teologicznych, prawnych bądź praktycznych po prostu. Nie oznacza to jednak, że nie warto się wypowiadać. Rozmowa na tematy, które są dla nas ważne - nawet jeśli dotyczą spraw, co do których synod diecezjalny nie może podejmować decyzji - może okazać się owocnym czasem dla całej wspólnoty. Będzie ważne także dla Księdza Arcybiskupa, bo dzięki tym głosom będzie miał możliwość lepiej poznać stan Kościoła, któremu przewodzi.

Co nas więc czeka w najbliższych tygodniach i jak to będzie "technicznie" wyglądało? Na przełomie kwietnia i maja do zespołów synodalnych zostały wysłane ankiety. Do końca czerwca 2013r. ich członkowie będą zastanawiać się nad otrzymanymi pytaniami - ważne, aby zespoły wypracowały odpowiedzi wspólnie - pomoże to wtedy jak najlepiej zdiagnozować sytuację w Archidiecezji. Każdy zespół obradował będzie nad jednym zagadnieniem głównym - ankietą jednej komisji tematycznej - i jednym pomocniczym. Dzięki takiemu rozwiązaniu można było zadać sporo pytań - w niektórych przypadkach bardzo szczegółowych, bez obawy, że zespoły nie podołają zadaniu. W kolejnej fazie Synodu, czyli w przyszłym roku, zespoły otrzymają całość materiału, ale już po wstępnym sformułowaniu przez komisje konkretnych tematów.

Synod diecezjalny jest najważniejszym ciałem doradczym biskupa i właśnie teraz jest dla zespołów czas ich doradzania, czas na szczere i otwarte głosy, zarówno o sprawach przyjemnych i dobrych, jak i o tych trudnych i czasem niezrozumiałych w naszych wspólnotach.

Żeby jednak te dyskusje nie były jedynie ludzkim dziełem i aby zaproponowane rozwiązania były trwałe i zgodne z wolą Bożą, potrzebna jest pomoc Jego Ducha. Prosimy więc - w imieniu Księdza Arcybiskupa - o gorącą modlitwę w intencji tego dzieła, o otwarcie naszych serc i umysłów na działanie Ducha Świętego. A wszystkich członków zespołów - poza modlitwą, o gorące zaangażowanie w refleksję, owocną dyskusję i pracę nad ankietami.

Sekretariat II Synodu Archidiecezji Katowickiej

góra

.