.

Dokumenty Soboru Watykańskiego II
Paweł biskup
Sługa sług bożych
razem z ojcami świętego soboru
na wieczną rzeczy pamiątkę

.

KONSTYTUCJE
* Konstytucja o liturgii świętej "SACROSANCTUM CONCILIUM"
- WSTĘP
- Rozdział I: OGÓLNE ZASADY ODNOWY I ROZWOJU LITURGII
-- Natura liturgii świętej i jej znaczenie w życiu Kościoła
-- Wychowanie liturgiczne i czynne uczestnictwo w liturgii
-- Odnowienie liturgii
- Rozwój życia liturgicznego w diecezji i w parafii
- Rozwój duszpasterstwa liturgicznego
- Rozdział II: MISTERIUM EUCHARYSTII
- Rozdział III: INNE SAKRAMENTY I SAKRAMENTALIA
- Rozdział IV: BREWIARZ
- Rozdział V: ROK LITURGICZNY
- Rozdział VI: MUZYKA SAKRALNA
- Rozdział VII: SZTUKA KOŚCIELNA I SPRZĘTY LITURGICZNE
- Dodatek: OŚWIADCZENIE II WATYKAŃSKIEGO SOBORU POWSZECHNEGO W SPRAWIE REFORMY KALENDARZA

* Konstytucja dogmatyczna o Kościele "LUMEN GENTIUM"
- Rozdział II: LUD BOŻY
- Rozdział III: O HIERARCHICZNYM USTROJU KOŚCIOŁA, A W SZCZEGÓLNOŚCI O EPISKOPACIE
- Rozdział IV: KATOLICY ŚWIECCY
- Rozdział V: POWSZECHNE POWOŁANIE DOŚWIĘTOŚCI W KOŚCIELE
- Rozdział VI: ZAKONNICY
- Rozdział VII: ESCHATOLOGICZNY CHARAKTER KOŚCIOŁA PIELGRZYMUJĄCEGO I JEGO ZWIĄZEK Z KOŚCIOŁEM W NIEBIE
- Rozdział VIII: BŁOGOSŁAWIONA MARYJA DZIEWICA BOŻA RODZICIELKA W TAJEMNICY CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA
-- Wstęp
-- Rola Błogosławionej Dziewicy w ekonomii zbawienia
-- Błogosławiona Dziewica i Kościół
-- Kult Błogosławionej Dziewicy w Kościele
-- Maryja znakiem niezawodnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego Ludu Bożego

* Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym "DEI VERBUM"
- Wstęp
- Rozdział I: O SAMYM OBJAWIENIU
- Rozdział II: O PRZEKAZYWANIU OBJAWIENIA BOŻEGO
- Rozdział III: O BOSKIM NATCHNIENIU PISMA ŚW. I O JEGO INTERPRETACJI
- Rozdział IV: O STARYM TESTAMENCIE
- Rozdział V: O NOWYM TESTAMENCIE
- Rozdział VI: O PIŚMIE ŚWIĘTYM W ŻYCIU KOŚCIOŁA

* Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
"GAUDIUM ET SPES"
-- Wstęp
-- Wykład wprowadzający: SYTUACJA CZŁOWIEKA W ŚWIECIE DZISIEJSZYM
- Część I: Kościół i powołanie człowieka
-- Rozdział I: GODNOŚĆ OSOBY LUDZKIEJ
-- Rozdział II: WSPÓLNOTA LUDZKA
-- Rozdział III: AKTYWNOŚĆ LUDZKA W ŚWIECIE
-- Rozdział IV: ZADANIE KOŚCIOŁA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM
- Część II: Niektóre bardziej palące problemy
-- Rozdział I: POPARCIE NALEŻNE GODNOŚCI MAŁŻEŃSTWA I RODZINY
-- Rozdział II: NALEŻYTY SPOSÓB PODNOSZENIA POZIOMU KULTURY
--- 1. Warunki kultury w świecie dzisiejszym
--- 2. Niektóre zasady należytego rozwoju kultury
--- 3. Niektóre pilniejsze zadania chrześcijan w dziedzinie kultury
-- Rozdział III: ŻYCIE GOSPODARCZO-SPOŁECZNE
--- 1. Postęp gospodarczy
--- 2. Niektóre zasady rządzące całością życia gospodarczo-społecznego
-- Rozdział IV: ŻYCIE WSPÓLNOTY POLITYCZNEJ
-- Rozdział V: POTRZEBA UMACNIANIA POKOJU I ROZWIJANIA WSPÓLNOTY NARODÓW
--- 1. Unikanie wojny
--- 2. Potrzeba stworzenia wspólnoty międzynarodowej
-- ZAKOŃCZENIE

.

DEKRETY
* Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli "INTER MIRIFICA"
* Dekret o kościołach wschodnich katolickich "ORIENTALIUM ECCLESIARUM"
* Dekret o ekumenizmie "UNITATIS REDINTEGRATIO"
* Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele "CHRISTUS DOMINUS"
- WSTĘP
- Rozdział I: BISKUPI W STOSUNKU DO CAŁEGO KOŚCIOŁA
- Rozdział II: BISKUPI W STOSUNKU DO KOŚCIOŁÓW PARTYKULARNYCH CZYLI DIECEZJI
- Rozdział III: WSPÓŁPRACA BISKUPÓW DLA WSPÓLNEGO DOBRA WIĘKSZEJ ILOŚCI KOŚCIOŁÓW
- ZARZĄDZENIA OGÓLNE
* Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego
"PERFECTAE CARITATIS"
* Dekret o formacji kapłańskiej "OPTATAM TOTIUS"
* Dekret o apostolstwie świeckich "APOSTOLICAM ACTUOSITATEM"
- WSTĘP
- Rozdział I: POWOŁANIE ŚWIECKICH DO APOSTOLSTWA
- Rozdział II: CELE APOSTOLSTWA ŚWIECKICH
- Rozdział III: RÓŻNE DZIEDZINY APOSTOLSTWA
- Rozdział IV: ROŻNE FORMY APOSTOLSTWA
- Rozdział V: PORZĄDEK DZIAŁALNOŚCI APOSTOLSKIEJ
- Rozdział VI: PRZYGOTOWANIE DO APOSTOLSTWA
- WEZWANIE
* Dekret o działalności misyjnej Kościoła "AD GENTES DIVINITUS"
- WSTĘP
- Rozdział I: ZASADY DOKTRYNALNE
- Rozdział II: DZIEŁO MISYJNE
- Rozdział III: KOŚCIOŁY PARTYKULARNE
- Rozdział IV: MISJONARZE
- Rozdział V: ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ
- Rozdział VI: WSPÓŁPRACA
- ZAKOŃCZENIE
* Dekret o posłudze i życiu kapłanów "PRESBYTERORUM ORDINIS"
- WSTĘP
- Rozdział I: PREZBITERAT W POSŁANNICTWIE KOŚCIOŁA
- Rozdział II: POSŁUGA PREZBITERÓW
- Rozdział III: ŻYCIE PREZBITERÓW
- ZAKOŃCZENIE I ZACHĘTA

.

DEKLARACJE
* Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim "GRAVISSIMUM EDUCATIONIS"
* Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich
"NOSTRA AETATE"
* Deklaracja o wolności religijnej "DIGNITATIS HUMANAE"

góra

Źródło: http://parafiakarczew.pl/sobor/

.

Powrót